A A A A A
Fweny 9
11
Ruodhgi motelo nigi en malaika mar bur matut maonge gikone ma nyinge miluongego gi dho jo-Hibrania en Abadon, to gi dho jo-Yunani en Apoluon (tiende ni Ngʼat maketho gik moko).
Luo Bible 2020

11
Ruodhigo to ne malaika mar Bur Matut Maonge Gikone. Nyinge ne iluongo gi dho Hibrania ni Abadon, to gi dho Grik ni Apoluon, tiende ni Jaketh.
Luo Bible 2015