A A A A A
1 Johana 4
1
Osiepena mageno kik uyie roho duto, to temgiuru mondo ufwenygi ka bende gia kuom Nyasaye nikech jonabi mag miriambo mathoth osebiro e piny koni gi koni.
2
Ma e kaka unyalo ngʼeyo Roho mar Nyasaye: Roho ma hulo ni Yesu Kristo nobiro e ringruok en Roho moa kuom Nyasaye,
3
to roho moro amora makwedo Yesu ok en Roho mar Nyasaye. Chuny ma kamano en mar Jasik Kristo ma usewinjo ni onego bi kendo makoro ni e piny kata sani.
Luo Bible 2020

1
Osiepena, kik uyie ni ji duto mawacho ni nigi Roho, nigi Roho adier, to temgiuru mondo une ane ka Roho ma gin-go oa kuom Nyasaye, nikech johul wach mang’eny mag miriambo osebiro e piny
2
To yo ma unyalo ng’eyogo ni en Roho mar Nyasaye e ma: Ng’ato ka ng’ato ma hulo ni Yesu Kristo osebiro e ringruok nigi Roho mar Nyasaye.
3
To ng’ato ka ng’ato ma ok hul ni Yesu nobiro e ringruok onge gi Roho mar Nyasaye. Mano e tich ma Jasik Kristo tiyo. Usewinjo ni Jasiguno onego bi, to kata mana koroni enie piny.
Luo Bible 2015