A A A A A
1 Johana 4
7
Osiepena mageno waherreuru ngʼato gi ngʼato nikech hera aa kuom Nyasaye. Ngʼat man gihera en nyathi Nyasaye kendo ongʼeyo Nyasaye.
Luo Bible 2020

7
Osiepena, waherreuru, nimar hera en mar Nyasaye, omiyo ka ng’ato nigi hera, to en nyathi Nyasaye.
Luo Bible 2015