A A A A A
1 Johana 4
2
Ma e kaka unyalo ngʼeyo Roho mar Nyasaye: Roho ma hulo ni Yesu Kristo nobiro e ringruok en Roho moa kuom Nyasaye,
Luo Bible 2020

2
To yo ma unyalo ng’eyogo ni en Roho mar Nyasaye e ma: Ng’ato ka ng’ato ma hulo ni Yesu Kristo osebiro e ringruok nigi Roho mar Nyasaye.
Luo Bible 2015