A A A A A
1 Johana 4
19
Wan gihera nikech Nyasaye noherowa mokwongo.
Luo Bible 2020

19
Nyasaye ema noherowa mokwongo, mano emomiyo wahere kaachiel gi ji mamoko bende.
Luo Bible 2015