A A A A A
1 Johana 4
17
Ma e kaka herawa nyaka nyisre chuth mondo chiengʼ ngʼado bura wabed gi chir nikech e ngima mar pinyni wachal kode.
Luo Bible 2020

17
Ka hera malong’o opong’o chunywa, to wanyalo bedo gi chir Chieng’ Bura, nikech ngimawa e pinyni chalo gi mar Kristo.
Luo Bible 2015