A A A A A
1 Johana 4
12
Onge ngʼama oseneno Nyasaye, to ka waherore ngʼato gi ngʼato to Nyasaye odak eiwa, kendo herane chopo kare eiwa.
Luo Bible 2020

12
Kata obedo ni nyaka nene onge ng’at moseneno Nyasaye, to ka waherore waduto, to Nyasaye osiko e iwa, kendo herane chopo tichne kuomwa chuth.
Luo Bible 2015