A A A A A
1 Johana 4
11
Osiepena mageno, ka Nyasaye noherowa kamano, to wan bende waherre ngʼato gi ngʼato.
Luo Bible 2020

11
Osiepena, ka kamano e kaka Nyasaye noherowa, to owinjore wan bende waherre.
Luo Bible 2015