A A A A A
1 Johana 1
9
To ka wahulo richowa, to oweyonwagi kendo opwodhowa kuom timbe duto ma ok odhi kare nikech en Ja-adiera kendo otimo gima kare.
Luo Bible 2020

9
To ka wahulo richowa, to oweyonwagi, kendo opwodhowa kuom tim duto ma ok odhi kare, nikech en jaadiera, kendo otimo mana gima kare.
Luo Bible 2015