A A A A A
2 Petro 1
8
Nikech ka un gi kit timbego mogundho, to gibiro gengʼou mondo kik ubed joma nono ma ok nyag olemo e ngʼeyo ma un-go kuom Ruodhwa Yesu Kristo.
Luo Bible 2020

8
Ka un gi michgo, kendo umedo bedo kodgi mogundho, to gibiro miyou teko, kendo gibiro miyo unyag olemo mabeyo, kumedo ng’eyo Ruodhwa Yesu Kristo.
Luo Bible 2015