A A A A A
2 Petro 1
2
Ngʼwono kod kwe mogundho obed kodu kumedo ngʼeyo Nyasaye kod Yesu ma Ruodhwa.
Luo Bible 2020

2
Ng’wono kod yie mogundho miyudo kuom ng’eyo Nyasaye kod Yesu Ruodhwa obed kodu.
Luo Bible 2015