A A A A A
2 Petro 1
17
Nikech ne oyudo luor kod duongʼ kuom Nyasaye Wuoro kane dwol obirone moa e Duongʼ Mamalo Moloyo, kawacho niya, “Ma e Wuoda mahero, en ema chunya mor kode!”
Luo Bible 2020

17
Nyasaye Wuoro nomiye duong’ gi pak kane dwol obirone moa kuom duong’ mar polo, kawacho niya, “Ma e Wuoda mahero! Chunya mor kode!”
Luo Bible 2015