A A A A A
1 Petro 4
6
Mano emomiyo ne oyal Injili nyaka ni joma koro osetho, mondo eka obi ongʼadnegi bura, kaka nongʼad ni ji duto manie ringruok, to chunygi mondo obed mangima kaluwore gi dwaro Nyasaye.
Luo Bible 2020

6
Joma otho nong’adnigi bura kane pod gin e pinyka, mana kaka ing’ado ni jomoko duto. Wach Maber to ne olandnigi bang’ thogi, mondo gibed mangima kuom chuny, kaka Nyasaye bende ngima.
Luo Bible 2015