A A A A A
1 Petro 4
14
Ka iyanyou nikech nying Kristo to kwanreuru kaka joma ogwedhi, nikech Roho mar duongʼ kendo mar Nyasaye ni kuomu.
Luo Bible 2020

14
Ka iyanyou nikech nying Kristo, to kwanreuru ni un johawi, nikech koro Roho man gi duong’ ma en Roho mar Nyasaye, obedo kuomu.
Luo Bible 2015