A A A A A
1 Petro 4
10
Ngʼato ka ngʼato mondo oti kod mich moro amora mosemiye mondo okonygo jomoko. Ka utiyo gi kinda kaka jorit mag ngʼwono mopogore opogore ma Nyasaye omiyo kuom konyo ji.
Luo Bible 2020

10
Nyasaye osemiyou mich mopogore opogore, omiyo ng’ato ka ng’ato kuomu nyaka rit michgo maber, mi otigo kokonyogo jomoko.
Luo Bible 2015