A A A A A
1 Petro 3
3
Ber maru ok onego onenre mana kuom gik mulichogo dendu ma oko: kaka kado wich gi rwako bangli mag dhahabu kod lewni ma nengogi tek.
Luo Bible 2020

3
Kik ulosru maber mana ni mondo oneu, kukado yie wiu maber, kendo kurwako tigo mag dhahabu kod lewni mabeyo.
Luo Bible 2015