A A A A A
1 Petro 3
11
Nyaka olokre owe timbe maricho mi otim tim maber; nyaka omany kwe kendo oluwe.
Luo Bible 2020

11
Nyaka olokre owe timo richo, mi otim gik mabeyo, kendo nyaka odwar kue kinde duto, mi oluw,
Luo Bible 2015