A A A A A
1 Petro 1
8
Kata obedo ni pok unene to pod uhere ahera kendo kata obedo ni ok unene kata sani to pod uyie ayiea kuome kendo upongʼ gi mor maduongʼ.
Luo Bible 2020

8
Kata obedo ni pok uneno Yesu, to pod uhere ahera, bende kata obedo ni ok unene sani, to pod uyie ayiea kuome, kendo upong’ gi mor maduong’ mokadho awacha,
Luo Bible 2015