A A A A A
1 Petro 1
23
Nikech osenywolu nywol manyien, ok gi kodhi ma towo, to gi kodhi ma ok tow, gi wach Nyasaye mangima kendo mochwere.
Luo Bible 2020

23
nikech kuom wach mangima kendo mosiko mar Nyasaye, osenyuolu nywol manyien, to ok kaka nyithind joma otho, to kaka nyithind Jal ma ok tho.
Luo Bible 2015