A A A A A
1 Petro 1
18
Nimar ungʼeyo ni kane owaru kuom ngimau manono mane kwereu machon owenu mondo ulu, to ne ok owaru gi gik makethore kaka fedha kata dhahabu,
Luo Bible 2020

18
Ung’eyo ni kane owaru kuom timbeu manono mane uyudo kuom kwereu, to ne ok owaru gi gik matow kaka fedha kata dhahabu,
Luo Bible 2015