A A A A A
Jakobo 4
1
Angʼo makelo goruok gi dhawo e kindu? Donge gia kuom gombou makedo matek e chunyu?
2
Udwaro ni ubed gi gik moko, to ok uyudgi. Uneko kendo ugombo gige ji, to ok unyal yudo gik mudwarogo. Udhawo kendo ugoru e kindu ngʼato gi ngʼato. Ok uyud gik mudwaro nikech ok ukwa Nyasaye.
3
To kata ka ukwayo Nyasaye, to ok uyud gik mukwayo nikech ukwayo gi paro maricho mondo utimgo dwarou uwegi.
Luo Bible 2020

1
Ang’o makelo lweny kod dhaw duto manie kindu? Donge giwuok kuom gombou makedo e dendu pile mondo utim dwarogi?
2
Ugombo, to ok uyudi, omiyo uneko! Nyiego makou nikech gima ok unyal nwang’o? Omiyo upiem kendo ukedo. To gimomiyo ok unyal yuda gima udwaro en nikech ok ukwa Nyasaye.
3
To kata ka ukwayo, to ok dwoku, nikech ukwayo gi paro marach, kudwaro timo mana gima un uwegi ema udwaro.
Luo Bible 2015