A A A A A
Jakobo 4
6
To kata kamano omiyowa ngʼwono maduongʼ moloyo, mano emomiyo Muma wacho niya, “Nyasaye osin gi josunga, to ochiwo ngʼwono ne joma muol.”
Luo Bible 2020

6
To ng’wono ma Nyasaye ochiwo ni dhano duong’ moloyo nyiego. En mana kaka Muma owacho niya, “Nyasaye miyo joma muol ng’wono, to odagi josunga.”
Luo Bible 2015