A A A A A
Jakobo 4
2
Udwaro ni ubed gi gik moko, to ok uyudgi. Uneko kendo ugombo gige ji, to ok unyal yudo gik mudwarogo. Udhawo kendo ugoru e kindu ngʼato gi ngʼato. Ok uyud gik mudwaro nikech ok ukwa Nyasaye.
Luo Bible 2020

2
Ugombo, to ok uyudi, omiyo uneko! Nyiego makou nikech gima ok unyal nwang’o? Omiyo upiem kendo ukedo. To gimomiyo ok unyal yuda gima udwaro en nikech ok ukwa Nyasaye.
Luo Bible 2015