A A A A A
Jakobo 4
11
Owetena, kik uketh nying joweteu. Ngʼato angʼata ma wuoyo marach kuom nyawadgi kata mangʼado ni nyawadgi bura nyaka ngʼe ni Chik ema owuoyo kuome marach kendo ongʼadone bura. To ngʼat mangʼado ni Chik bura ok orito Chik nikech osedoko ngʼama ngʼadone bura.
Luo Bible 2020

11
Owetena, ng’ato ka ng’ato kik wuo marach kuom wadgi. Ng’at mawuoyo marach kuom wadgi, kata mang’adone bura, to wuoyo marach mana kuom Chik, kendo ng’ado ni Chik bura. Ka ing’ado ni Chik bura, to itimori ng’at ma ng’ado bura, kar bedo ng’at ma rito Chik.
Luo Bible 2015