A A A A A
Jakobo 3
8
to onge ngʼama nyalo boyo lep. En gima rach ma ok ywe mopongʼ gi kwiri marach.
Luo Bible 2020

8
To onge ng’at ma nyalo boyo lep. En gima rach ma ok ling, kendo mopong’ gi kwich tho.
Luo Bible 2015