A A A A A
Jakobo 3
6
Lep bende en mach kendo piny mopongʼ gi richo e kind fuonde duto mag ringruok. Oketho ringruok duto ka omoko mach mawangʼo ngima dhano duto mi chop en owuon bende wangʼe e Gehena.
Luo Bible 2020

6
Kamano lep bende en mach. En piny mopong’ gi timbe maricho. Kuom fuondewa, lep ema ketho ringrewa duto, kendo omoko mach e ngima dhano duto. En owuon to imoke e mach mak tho.
Luo Bible 2015