A A A A A
Jakobo 3
17
To rieko moa e polo ok chal kamano. Mokwongo oler, kendo ohero kwe, odembore, owinjo wach, opongʼ gi kech kod olembe mabeyo, ok odew wangʼ, kendo oonge miganga.
Luo Bible 2020

17
To rieko moa e polo malo, opogore gi mano. Mokwongo oler, kendo okelo kue. Omuol, bende oikore winjo wach. Opong’ gi ng’wono, kendo onyago timbe mabeyo. Ok odew wang’ ji to bende ok ogang wach.
Luo Bible 2015