A A A A A
Jakobo 3
10
Pak kod kwongʼ wuok e dhok achielno! Jowetena, gima kamano ok onego otimre.
Luo Bible 2020

10
Kamano dhok achielno ema pak kod ayany wuokie. Owetena, mano ok onego obed kamano.
Luo Bible 2015