A A A A A
Jakobo 3
1
Jowetena, kik joma thoth kuomu ketre mar bedo jopuonj, nikech ungʼeyo ni wan mwapuonjo nongʼadnwa bura malit moloyo ji mamoko.
Luo Bible 2020

1
Owetena, kik ji mang’eny kuomu bed jopuonj, nimar nyaka ung’e ni wan jopuonj nong’adnwa bura malit moloyo ji moko.
Luo Bible 2015