A A A A A
Hibrania 13
1
Sikuru kuheroru kaka owete.
2
Kik uwe mak urwako welo e uteu, nikech jomoko kuom timo kamano oserwako koda ka malaike ka ok gingʼeyo.
3
Paruru joma ni e od twech mana ka gima un bende otweu kodgi. Joma isando bende paruru mana ka gima un bende isandou kodgi.
Luo Bible 2020

1
Hera ma owete kuom Kristo oherorego mondo osiki.
2
Kik uwe mak urwako welo e miechu, nikech rwako welo nomiyo jomoko opo mana korwako malaika!
3
Paruru joma nie jela, mana ka gima un bende otueu kodgi. Joma chandore bende paruru mana ka gima un bende un kodgi.
Luo Bible 2015