A A A A A
Hibrania 13
9
Kik ulu kit puonj moro amora mayoreyore manyalo golou e yor adiera, nikech ngʼwono Nyasaye ema onego ojiw chunywa to ok puonj motenore kuom weche mag chiemo ma ok kel kony moro amora ni joma chamogi.
Luo Bible 2020

9
Puonj moro mayore kendo magalagala kik golu e yo. En gima ber ka chunywa yudo teko kuom ng’wono mar Nyasaye, to ok kuom rito chike mag chiemo michamo, nikech rito chike ma kamago pok okonyoe ng’at moritogi.
Luo Bible 2015