A A A A A
Hibrania 13
8
Yesu Kristo ok lokre en achiel, kawuono kendo nyaka chiengʼ.
Luo Bible 2020

8
Yesu Kristo ok lokre, to en achiel, nyoro, tinende, kendo nyaka chieng’.
Luo Bible 2015