A A A A A
Hibrania 13
6
Omiyo wanyalo wacho gi chir niya, “Jehova Nyasaye e jakonyna omiyo ok analuor, ere gima dhano ditimna?”
Luo Bible 2020

6
Mano emomiyo wanyalo wacho gi chir niya, “Ruoth e jakonyna, emomiyo ok nabed maluor. Ere gima dhano ditimna?”
Luo Bible 2015