A A A A A
Hibrania 13
20
Mad Nyasach kwe ma nochiero Ruodhwa Yesu, ma en Jakwath Maduongʼ mar rombe, kuom remo mar singruok mosiko,
Luo Bible 2020

20
Nyasach kue mane ochiero Ruodhwa Yesu oa kuom joma otho gi teko mar remb muma mochwere, mi okete Jakwath Maduong’ mar rombe,
Luo Bible 2015