A A A A A
Hibrania 13
17
Winjuru weche jotendu kendo beduru e bwo lochgi. Girito chunyu odiechiengʼ gotieno kaka joma nyaka nyis Nyasaye kaka uchal. Winjgiuru, eka tich ma gitiyo okelnigi mor to ok pek, nikech ka umiyo tich obedonegi mapek to un ema uhinyoru.
Luo Bible 2020

17
Winjuru wach jotendu, kendo timuru gik ma giwacho. Giritou odiechieng’ gotieno ma ok giyue, nikech nyaka ginyis Nyasaye wach kaka gisetiyo. Ka uluorogi, to gibiro tiyo gi mor to ka uchayogi to ginyalo tiyo ka gijur, to mano ok nyal konyou.
Luo Bible 2015