A A A A A
Hibrania 13
13
Omiyo wan bende wawuoguru wadhi ire oko mar kambi mondo wane achaya ma en bende noneno.
Luo Bible 2020

13
Omiyo koro wawuoguru wadhi ire oko mar kambi, kwating’o achaye mane en bende oting’o,
Luo Bible 2015