A A A A A
Tito 1
7
Nikech jatend kanyakla mar jo-Kristo en ngʼat marito tich Nyasaye, omiyo nyaka obed ngʼat ma wach moro amora marach onge kuome. Kik obed ngʼat mamiyo kanyakla mar joma oyie tingʼ mapek. Bende kik obed ngʼat mochayo ji kata ma ja-mirima, kata ngʼat mamer gi kongʼo, kata ngʼat mohero dhawo, kata ngʼat moyudo mwandu e yor mibadhi.
Luo Bible 2020

7
Jatend kanyakla mar jo-Kristo en jarit tich Nyasaye, omiyo nyaka obed ng’at maonge ketho. Kik obed ng’ama jasunga, kata ma jamrima, kata ma jamer, kata ma ohero goruok, kata ng’ama ohero pesa.
Luo Bible 2015