A A A A A
Tito 1
4
Ne Tito, wuoda mar adier kuom yie moriwowa e achiel: Ngʼwono gi kwe moa kuom Nyasaye Wuoro kod Kristo Yesu ma Jawarwa obed kodi.
Luo Bible 2020

4
Andikoni in Tito, nyathina maradier kuom yie moriwowa kanyakla, ka akwayo mondo ng’wono gi kue moa kuom Nyasaye Wuoro gi Yesu Kristo obed kodi.
Luo Bible 2015