A A A A A
Tito 1
16
Giwacho ni gingʼeyo Nyasaye to gikwedo Nyasaye nogo gi timbegi manono. Gin acheje ma wigi tek kendo ok ginyal timo gimoro amora maber.
Luo Bible 2020

16
Giwacho ni ging’eyo Nyasaye, to timbegi nyiso ni gidage. Gin joma timbegi mono, kendo ma ok winj wach, kendo ma ok nyal timo gimoro maber.
Luo Bible 2015