A A A A A
Tito 1
11
Jogi nyaka kwer mondo olingʼ, nikech giketho mier mangʼeny ka gipuonjo gik ma ok owinjore gipuonji; kendo gitimo kamano mana mondo giyudie ohala ma ok nikare.
Luo Bible 2020

11
Nyaka kwergi mondo giling’, nikech giketho mier ka gipuonjo weche ma ok owinjore gipuonji, mana ni mondo giyud pesa.
Luo Bible 2015