A A A A A
1 Thesalonika 5
1
Koro owetena, onge tiende ndikonu kuom ndalo kata sa ma gigo notimre,
2
nikech un uwegi ungʼeyo malongʼo ni chiengʼ Ruoth nobi apoya mana kaka jakuo poyo ji gotieno.
3
E sa ma ji paro ni piny okwe kendo weche beyo, ema masira nopogie kadiemo wangʼ, mana kaka muoch poyo dhako man-gi ich, bende ok ginitony.
Luo Bible 2020

1
Owetewa, onge tiende ndikonu kuom ndalo kata sa ma gigo notimree,
2
nikech ung’eyo maber ni Chieng’ Ruoth nobi mana kaka jakuo biro gotieno,
3
ji nobed kawacho ni kue nitie, kendo weche ni kare, to ka diemo wang’ nono masira nopogi, mana kaka muoch poyo dhako man gi ich, kendo ok ginitony kata matin.
Luo Bible 2015