A A A A A
1 Thesalonika 5
9
Nikech Nyasaye ne ok oyierowa mondo wayud kum mar mirimbe mager, to noyierowa mondo wayud warruok kuom Ruodhwa Yesu Kristo.
Luo Bible 2020

9
Nyasaye ok oseketowa ni mondo okumwa, to oseketowa ni mondo wayud warruok kuom Ruodhwa Yesu Kristo.
Luo Bible 2015