A A A A A
1 Thesalonika 5
3
E sa ma ji paro ni piny okwe kendo weche beyo, ema masira nopogie kadiemo wangʼ, mana kaka muoch poyo dhako man-gi ich, bende ok ginitony.
Luo Bible 2020

3
ji nobed kawacho ni kue nitie, kendo weche ni kare, to ka diemo wang’ nono masira nopogi, mana kaka muoch poyo dhako man gi ich, kendo ok ginitony kata matin.
Luo Bible 2015