A A A A A
1 Thesalonika 5
13
Migiuru duongʼ ahinya kendo hergiuru moloyo nikech tich ma gitimo. Daguru gi kwe e kindu.
Luo Bible 2020

13
Migiuru duong’ ahinya, kendo hergiuru nikech tich ma gitiyo. Beduru gi kue e kindu uwegi.
Luo Bible 2015