A A A A A
1 Thesalonika 5
12
Koro wakwayou, jowetewa, mondo uchiw luor ni jogo matiyo tich Ruoth matek e dieru ma gin jotendu kendo jopuonju kuom Ruoth.
Luo Bible 2020

12
To wakwayou owetewa, ni mondo uluor jogo matiyonu matek. Gin jotendu kuom Ruoth, kendo gipuonjou.
Luo Bible 2015