A A A A A
1 Thesalonika 4
7
Nimar Nyasaye ne ok oluongowa mondo wadag e ngima mar dwanyruok, to ne oluongowa mondo wadag e ngima maler.
Luo Bible 2020

7
Nyasaye ok oseluongowa mondo wadag e dwanyruok, to oseluongowa mondo wabed joma ler.
Luo Bible 2015