A A A A A
1 Thesalonika 4
17
Bangʼ mano, wan ma pod wadongʼ ka wangima noyudhwa kaachiel kodgi mi terwa malo e boche polo mondo warom gi Ruoth e polo. Omiyo wanabed gi Ruoth nyaka chiengʼ.
Luo Bible 2020

17
Bang’e, wan mapod wangima noyudhwa, mi terwa malo e boche polo kaachiel gi jogo, mondo warom ni Ruoth e kor polo. Mano e kaka Ruoth noterwa mondo wabed kode nyaka chieng’.
Luo Bible 2015