A A A A A
1 Thesalonika 3
1
Emomiyo ka chunywa ne chandore kaonge kwe ne waparo ni ber mondo wadongʼ kendwa Athene.
2
Ne waoro Timotheo, ma en owadwa kendo jatich Nyasaye kaachiel kodwa e tij lando Injili mar Kristo, mondo ojiw chunyu ubed motegno kuom yie maru,
3
kendo mondo kik sand mwayudo mi chunyu aa. Ungʼeyo maber ni kaka jo-Kristo nyaka wayud sand.
Luo Bible 2020

1
Emomiyo, kane ok wanyal bet mos, ne waparo ni ber mondo owewa wadong’ kendwa Athens,
2
to waornu owadwa Timotheo ma watiyogo tich Nyasaye mar lando Wach Maber mar Kristo, mondo obi ojiwu ubed gi yie motegno,
3
mondo kik ng’ato kuomu dog chien nikech masiche muneno. Un uwegi ung’eyo ni wan jo-Kristo nyaka wane sandruok ma kamago,
Luo Bible 2015