A A A A A
1 Thesalonika 3
11
Mad Nyasachwa kendo Wuonwa owuon, kod Ruodhwa Yesu, losnwa yo ma wanyalo birogo iru.
Luo Bible 2020

11
Nyasachwa kendo Wuonwa gi Ruodhwa Yesu Kristo mondo otelnwa wabi iru.
Luo Bible 2015