A A A A A
Kolosai 3
6
Nikech gigi, Nyasaye biro olo mirimbe kuom joma ok winj wachne.
Luo Bible 2020

6
nikech weche ma kamago ema miyo Nyasaye olo mirimbe kuom joma otamore yie kuome.
Luo Bible 2015